แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก

(Strengths and Difficulties Questionnaire)

NP School SDQ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนหนองไผ่

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก

แบบประเมินนี้เป็นแบบประเมินของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาจาก The Strengths and Difficulties Questionaire (SDQ) เป็นเครื่องมือที่ผ่านการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการคัดกรองปัญหาเด็กได้ดี สามารถช่วยเหลือครูในการคัดกรองปัญหาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กในโรงเรียน

แบบประเมิน (SDQ) มี 3 ชุด คือ

1) แบบประเมินที่นักเรียนประเมินตนเอง 1 ชุด นักเรียนใช้อีเมลของนักเรียนในการทำแบบประเมิน

2) แบบประเมินที่ครูประเมินนักเรียน 1 ชุด ครูใช้อีเมลของครูในการทำแบบประเมิน

3) แบบประเมินที่ผู้ปกครองประเมินนักเรียน 1 ชุด ผู้ปกครองใช้อีเมลของนักเรียนในการทำแบบประเมิน

เมื่อทำแบบประเมินครบทั้ง 3 ชุดแล้ว
ให้ครูที่ปรึกษารวบรวมข้อมูล แปรผล และสรุปผลเป็นรายห้อง

ดาวน์โหลด ไฟล์ Excel สำหรับการแปรผลคะแนน SDQ โรงเรียนหนองไผ่